Menu Zamknij

Regulamin Sklepu Internetowego „Teamowy Sklep”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.csp-team-sklep.pl/
prowadzony jest przez Właściciela Sklepu, tj. Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team”
s.c. Dec Magdalena, Grabek Małgorzata.
2. Regulamin nieprzerwalnie udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu, tak by
każdy Użytkownik mógł się z nim zapoznać przed dokonaniem zakupy towaru bądź
usługi.
3. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej sklepu, w tym ich opisy,
wszelkie parametry techniczne a także ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym także
Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę,
5. Regulamin określa przede wszystkim:
a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,
b) zasady zawierania Umów sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary,
c) zasady postępowania podczas składania reklamacji czy też odstąpienia od Umowy
sprzedaży.
6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego
akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


II. DEFINICJE


Pojęcia stosowane w Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną
część, w tym z „Polityką Prywatności”.
2. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem
https://www.csp-team-sklep.pl/ , za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać
zakupów określonych Towarów i/bądź Usług.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca
zamówienie w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Sprzedawca – Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team: s.c. Dec Magdalena, Grabek
Małgorzata z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 11/220, 35-064 Rzeszów, posługujący
się nr NIP: 8133698021
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w
szczególności gry, materiały edukacyjne i szkoleniowe, publikacje.
6. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa
oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących
Sklepu.

7. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze
określonych Towarów lub Usług (rodzaj i liczbę), zmierzająca bezpośrednio do
zawarcia Umowy Sprzedaży z Właścicielem Sklepu.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na zasadach wynikających z
Regulaminu pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu
internetowego Sklepu.
9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o Prawach
Konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).


III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta
następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia z dostępem do Internetu,
b) posiadania dostępu do poczty elektronicznej e-mail,
c) zainstalowania na urządzeniu, z którego wykonywane jest Zamówienie, wersji przeglądarki
internetowej, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub
innej, obsługującej pliki cookies,
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą wykonywaną przez Klienta czynność,
która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.


IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. W celu Zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na
stronę internetową https://www.csp-team-sklep.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru,
podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany
jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska
osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail, 
e) w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą także numeru NIP oraz siedziby firmy
a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka „Akceptuję Regulamin”, a
następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru formy
płatności za Zamówione Towary.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” –
Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w
zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, liczby (ilości), jak
również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie
Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
7. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia,
wyświetlone zostanie Podsumowanie Zamówienia.

8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
a. Przedmiot Umowy Sprzedaży,
b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary,
c. Koszt dostawy,
d. Wybraną metodę płatności,
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z
Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta
wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku
polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
12. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto
Właściciela Sklepu. Koszt dostawy w całości ponosi Klient i jest on wliczony w koszt
Zamówienia.


V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI


1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na
stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów,
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą
wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1) przelew bankowy – płatność bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; w tytule przelewu
prosimy o podanie numeru Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru zostanie dokonana
po otrzymaniu przelewu;
2) płatność przy odbiorze – forma płatności dostępna dla Klientów dokonujących osobistego
odbioru Zamówionego Towaru u Właściciela Sklepu.
4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu
kuponów rabatowych lub promocyjnych.
5. Do każdego Zamówienia może zostać wystawiona faktura w wersji elektronicznej i/lub
papierowej na życzenie Klienta.
6. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez niego Towary
zamieszone w Sklepie internetowym były zgodne ze stanem rzeczywistym (kolor, zawartość).
Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że urządzenie, z którego korzysta Klient sklepu,
wiernie odwzoruje kolory.


VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY


1. Dostawa Towarów dokonywana jest na terytorium Polski i realizowana za
pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta na etapie składania Zamówienia.


VII. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ


Zasady wysyłki zamówionego towaru:
1. Wysyłki realizowane są: za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie:

najpóźniej do 7 dni (kompletowanie zamówienia), od dnia zaksięgowania wpływu płatności
na rachunek bankowy Właściciela Sklepu.
2. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec
zmianie ze względu na ilość zamówionych towarów. W celu uniknięcia powielania kosztów
wysyłki zachęcamy do dokonywania zakupu kilku produktów w jednym koszyku (w jednym
Zamówieniu). Każde Zamówienie ma osobno doliczane koszty przesyłki (nie ma możliwości
grupowania Zamówień).


VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW


1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte
gwarancją producenta.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: csp-
team@wp.pl.
4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta oraz numer
Zamówienia, opis powodu składania reklamacji.
5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni
od dnia jej zgłoszenia.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela
Sklepu podany w pkt II ust. 4 niniejszego Regulaminu.


IX. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia odebrania Towaru,
poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu,
podany w pkt II ust. 4 niniejszego Regulaminu lub za pomocą adresu e-mail: csp-team@wp.pl
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej,
Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
umowy za pomocą poczty elektronicznej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą,
a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony,
zmodyfikowany. Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia
Klienta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar
należy przesłać na adres: Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c. Dec Magdalena, Grabek
Małgorzata, ul. A. Mickiewicza 11/220, 35-064 Rzeszów. Zwracany Towar powinien zostać
zapakowany w sposób zapewniający brak możliwości wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń
przesyłki podczas transportu.
5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy w
terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta zwrotu zamówionego Towaru.
6. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.


X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający

jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów
Sklepu,
b) niezamieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści
obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z
prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
c) niezamieszczania i nieprzesyłania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej
(spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu
wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami
prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
2. Właściciel Sklepu jako Administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie
konieczne środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia istniejącego zagrożenia, w
celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w
związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w
dokumencie: Polityka Prywatności 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym: teksty, nagrania, grafiki, logotypy)
zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez
niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody
Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem,
który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem,
który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2020 r.